ZABARWIENIE

Po co mierzyć zabarwienie cukru?

Jednym z najważniejszych parametrów jakości w handlu cukrem jest zabarwienie cukru. Zabarwienie wskazuje, jak czysty jest cukier. Czysty cukier jest biały. Zanieczyszczenia są zabarwione, więc cukier o intensywnym kolorze ma niższą czystość.

Gdy cukier jest stosowany jako składnik, zanieczyszczenia mogą wpływać na właściwości wytwarzanego produktu. W związku z tym wielu producentów cukru ma ścisłe ograniczenia dotyczące tolerancji zabarwienia.

Jak zmierzyć zabarwienie cukru?

Szybki i łatwy sposób polega na dokonaniu oceny wizualnej. Niestety, postrzegalność barwników zależy w dużym stopniu od kształtu i wielkości kryształów. Duże kryształy wyglądają mniej jasno niż małe kryształy. Barwniki na powierzchniach kryształów są bardziej widoczne niż zawarte w krysztale koloranty. Suchy cukier wygląda jaśniej niż wilgotny cukier. Fakty te doprowadziły ICUMSA (Międzynarodowa Komisja ds. Jednolitych Metod Analizy Cukru) do wprowadzenia dwóch rodzajów pomiaru barwy cukru: jeden dla wizualnego zabarwienia kryształów cukru (rodzaj zabarwienia) i jeden dla barwy cukru w ​​roztworze (zabarwienie roztworu) . Gdy cukier zostanie rozpuszczony, wyeliminowany zostanie jakikolwiek wpływ kryształów i ich kształtu lub zawartości wilgoci. Dokładną procedurę laboratoryjnego pomiaru koloru roztworu można znaleźć w książce ICUMSA Methods Book (Bartens, Berlin).

Każda metoda pomiaru zabarwienia cukru na podstawie oceny wizualnej, kamery wideo lub kolorymetru opartego na zasadzie CIELab wymagają ponownej kalibracji za każdym razem, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych wpływów zakłócających zmieni się nieznacznie.

Pomiar zabarwienia cukru w czasie rzeczywistym

Procedura laboratoryjna ICUMSA wymaga pobierania próbek z ciągu produkcyjnego i wymaga czasu. Gdy znany jest już wynik z laboratorium, cukier może być już zapakowany, wysłany lub umieszczony w silosie.

Instrumenty Neltec ColourQ do kontroli zabarwienia cukru mierzą w czasie rzeczywistym bez pobierania próbek. Wyniki są prezentowane w momencie, gdy coś się dzieje, więc proces może zostać skorygowany, zanim wymknie się spod kontroli. W przypadku nagłych, większych odchyleń zabarwienia przyrząd może skierować cukier do ponownego klarowania, aby usunąć produkt złej jakości.

Wszystkie te kroki w metodzie laboratoryjnej nie są możliwe do wykonania w czasie rzeczywistym. Instrumenty ColourQ opierają się na pośrednich technikach pomiarowych opierając swoje działanie na kalibracji i współczynniku odbicia światła zamiast absorbancji. Wszystkie testy wykazują bardzo dobrą korelację między wynikami laboratoryjnymi a wynikami prezentowanymi przez ColourQ. Przyrządy ColourQ 2100 zostały przetestowane jednocześnie w trzech niezależnych laboratoriach przy opracowywaniu „Ogólnych wytycznych dotyczących walidacji pośrednich technik pomiarowych” ICUMSA.

Dokładność działania

Aby ocenić ważność wyników uzyskanych za pomocą technik pomiaru pośredniego, ICUMSA opracowała zestaw ogólnych wytycznych. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, można określić ważność wyników z każdego zainstalowanego i skalibrowanego przyrządu wykonującego technikę pomiaru pośredniego.

Dwa przyrządy ColourQ zostały przetestowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi ICUMSA i udowodniono, że mają takie samo znaczenie jak metoda laboratoryjna ICUMSA dla koloru roztworu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych wytycznych ICUMSA, kliknij tutaj: http://www.neltec.dk/icumsa.php

Neltec oferuje pomiar zabarwienia cukru w czasie rzeczywistym z gwarantowaną dokładnością w porównaniu do zabarwienia roztworu laboratoryjnego ICUMSA.

Stabilność działania

Stabilność pomiarów ColourQ 2100 jest dobrze zilustrowana za pomocą przyrządu w rafinerii cukru, gdzie miernik kontroluje wodę do zabielania na wirówki. Instrument został skalibrowany w 2002 r. W 2012 r. rafineria zaprezentowała dobre wyniki działania tego instrumentu na konferencji SIT w Auckland w Nowej Zelandii (patrz artykuł w International Sugar Journal 2012, tom 114, nr 1367, str. 804 -809). Do dziś instrument działa z kalibracją wykonaną w 2002 r.

Ogólnie rzecz biorąc, ColourQ 2100 wymaga kalibracji tylko podczas uruchamiania. Jeśli instrument nie zostanie przesunięty lub przenośnik nie zostanie zmodyfikowany, kalibracja rzadko wymaga aktualizacji. Mniej niż 5% wszystkich zainstalowanych instrumentów zostało ponownie skalibrowanych po uruchomieniu.

Wybierz miernik zabarwienia dla Twojej aplikacji

ColourQ 2100 – miernik zabarwienia materiałów sypkich

ColourQ 2100 może zostać zainstalowany zarówno do kontroli zabarwienia cukru białego mokrego jak i do kontroli jakości produktu końcowego – cukru suchego.

Suchy cukier na przenośniku taśmowym może być mierzony przez ColourQ w odległości ponad 1 m lub zamknięty w obudowie zapewniającej eliminację zapylenia w otoczeniu miernika. Wewnątrz obudowy wentylator utrzymuje nadciśnienie, aby zapobiec przedostaniu się pyłu cukrowego.

W ten sposób można zmierzyć cukier do lub z silosu, cukier zmieszany z różnych silosów, cukier tuż przed zapakowaniem lub cukier w momencie dostawy.

W przypadku instalacji za stacją wirownia, na cukrze mokrym ColourQ służy do optymalizacja pracy stacji wirowania cukru białego. ColourQ gwarantuje lepsze odwirowanie oraz zmniejszenie ilości wody zabielającej przy jednoczesnym utrzymaniu normy zabarwienia cukru.

ColourQ 2100 jest solidnym miernikiem zabarwienia cukru białego w czasie rzeczywistym zdolnym do prowadzenia pomiaru na każdym możliwym przenośniku cukru.

Dzięki informacji z naszego miernika zabarwienia uzyskanej w czasie rzeczywistym otrzymujemy informację o wydajności pracy wirówek cukru

Z oprogramowania obsługującego pracę miernika uzyskujemy informacje o zabarwieniu każdego zakończonego cyklu wirówki. Łatwo jest zidentyfikować wirówkę produkującą najsłabszy cukier.

Pomiar prowadzony jest w sposób ciągły i operator może śledzić w czasie rzeczywistym postęp pomiaru w aktualnym cyklu wirówki.

ColourQ 2100 charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru, wymaganą do prowadzenia pomiaru ciągłego.

Gdy partia cukru z cyklu wirówki zostanie zrzucona z jednej z wirówek wyniki pomiaru zabarwienia zostają przedstawione sekunda po sekundzie. To jest prawdziwy pomiar w czasie rzeczywistym. A dokładność jest na najwyższym poziomie: nie ma potrzeby wygładzania wyniku, obliczając średnią z wielu pomiarów.

Na szczycie każdej krzywej z pojedynczego cyklu przedstawiony jest średni wynik zabarwienia z danego cyklu – skompensowany zmienną ilości cukru na przenośniku (mała ilość na początku, duża ilość na środku i mała ilość na końcu).

Oprócz montażu na przenośnikach taśmowych i wibracyjnych przyrząd ColourQ nadaje się również do realizacji pomiaru na przenośnikach ślimakowych. Miernik jest zsynchronizowany z ruchem wstęgi ślimaka, więc wykonywane są tylko pomiary cukru.

Jeśli zabarwienie cukru przekroczy zadaną wartość krytyczną, odpowiednio ustawiony system ColourQ 2100 uruchomi alarm, zatrzyma przenośnik cukru i otworzy drogę cukru do klarowania.

ColourQ1700 CC – miernik zabarwienia produktu w wirówce ciągłej

ColourQ 1700 CC jest miernikiem zabarwienia montowanym na wirówkach ciągłych w celu kontroli zabarwienia kryształów tuż przed opuszczeniem sita. Kryształy z wirówek ciągłych zawracane są do procesu produkcji, więc ich zbyt wysokie zabarwienie odbija się niekorzystnie na całym procesie produkcji. Jednak zbyt niskie zabarwienie oznacza, że zbyt dużo kryształów cukru ulega rozpuszczeniu na sicie wirówki.

Z upływem czasu cukrzyca trafiająca do wirówek zmienia swoje właściwości, takie jak lepkość, zabarwienie oraz wielkość kryształów. To z kolei powoduje zmianę zabarwienia kryształów wychodzących z wirówki. ColourQ 1700 CC monitoruje zmiany zabarwienia, dzięki czemu operator może natychmiast zareagować na zmiany w procesie produkcyjnym.

Zwarta konstrukcja i łatwa obsługa pozwalają na samodzielny montaż urządzenia bez konieczności dodatkowej interwencji i kalibracji przez producenta.

Miernik ColourQ 1700 CC jest montowany na górnej płycie wirówki, a pomiar dokonywany jest przez otwór w tej płycie. Wyniki pomiarów są dostarczane przez wyjście analogowe (4-20 mA) i wyświetlane w postaci wykresu (trendu) co umożliwia operatorowi śledzenie zmian spowodowanych zarówno jego działaniem, jak i zmianami właściwości cukrzycy.

ColourQ 1600 RO – miernik zabarwienia odcieku

ColourQ 1600 RO to miernik rozdziału odcieku na wirówce.

Na odpływie z wielu wirówek periodycznych można zamontować przyrząd do kontroli optymalnego rozdziału odcieku jasnego od odcieku ciemnego.

Miernik ColourQ 1600 RO zamontowany na wypływie odcieku z wirówki umożliwia optymalizację rozdziału i uniknięcie mieszania się odcieków, a w konsekwencji optymalizuje kontrolę zabarwienia w produktowni. Pomaga utrzymać wysoką czystość odcieku jasnego i odseparować go od odcieku ciemnego.

materiały informacyjne (pdf)